فهرست درس‌ها

۲ــ۱۳۹۲، رياضيات پيشرفته، رياضي مهندسي، گروههاي جايگشتي

۱ــ۱۳۹۲، مباني ماتريس ها و جبرخطي، نظريه گروهها

۲ــ۱۳۹۱، مباني جبر، رياضي مهندسي، گروههاي خطي

۱ــ۱۳۹۱، جبر، نظريه گروهها، گروههاي جايگشتي

۲ــ۱۳۹۰، نظريه گروهها، نظريه گروههاي متناهي

۱ــ۱۳۹۰، جبر كاربسته، نظريه نمايش گروهها، مباحث ويژه

۲ــ۱۳۸۹، جبر خطي ۱، رياضي مهندسي، نظريه گروهها

۱ــ۱۳۸۹، جبر خطي كاربردي، نظريه گروهها، گروههاي جايگشتي

۲ــ۱۳۸۸، جبر كاربسته، نظريه نمايش گروهها

۱ــ۱۳۸۸، جبر ۱، رياضيات عالي، نظريه گروهها

۲ــ۱۳۸۶، مباحث ويژه 

۱ــ۱۳۸۶، آز رياضي عمومي ۱، آز رياضي عمومي ۲، رياضي ۲

۲ــ۱۳۸۵، جبر ۱، رياضيات عالي

۱ــ۱۳۸۵، آز رياضي عمومي ۱، نظريه گروهها

۲ــ۱۳۸۴، آز رياضي عمومي ۲، معادلات ديفرانسيل، نظريه نمايش گروهها

۱ــ۱۳۸۴، معادلات بامشتقات جزيي، ميدانهاي متناهي

۲ــ۱۳۸۳، معادلات بامشتقات جزيي، ميدانهاي متناهي

۱ــ۱۳۸۳، آز رياضي عمومي ۱، جبر ۱، مباحثي در گروههاي متناهي

۲ــ۱۳۸۲، جبر۳، نظريه نمايش گروهها

۱ــ۱۳۸۲، جبر ۱، نظريه گروهها

۲ــ۱۳۸۱، رياضي مهندسي، جبر۲، نظريه گروههاي متناهي

۱ــ۱۳۸۱، رياضي مهندسي، جبر۲، گروههاي نامتناهي

۲ــ۱۳۸۰، رياضي مهندسي، جبر۳

۱ــ۱۳۸۰، رياضي مهندسي، جبر۲

۲ــ۱۳۷۹، جبر ۱، معادلات ديفرانسيل، مباحث ويژه درجبر

۱ــ۱۳۷۹، رياضي عمومي ۱، جبر ۱، نظريه گروهها

۲ــ۱۳۷۸، جبر ۱، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي

۱ــ۱۳۷۸، جبر ۱، معادلات ديفرانسيل، جبر پيشرفته

۲ــ۱۳۷۷، رياضي عمومي ۱، جبر خطي مقدماتي، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي

۱ــ۱۳۷۷، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي

۲ــ۱۳۷۶، معادلات ديفرانسيل، نرم افزارهاي رياضي

۱ــ۱۳۷۶، جبر خطي ۱، معادلات ديفرانسيل

۳ــ۱۳۷۵، معادلات ديفرانسيل

۲ــ۱۳۷۵، معادلات ديفرانسيل

۱ــ۱۳۷۵، معادلات ديفرانسيل

۲ــ۱۳۷۴، رياضي كشاورزي يك، رياضي كشاورزي دو

۱ــ۱۳۷۴، معادلات ديفرانسيل

۲ــ۱۳۷۳، رياضي عمومي ۱، مباني رياضي

۱ــ۱۳۷۳، مباني رياضي، معادلات ديفرانسيل

۲ــ۱۳۷۲، رياضي عمومي ۱، جبر خطي مقدماتي، معادلات ديفرانسيل، محاسبات عددي

۱ــ۱۳۷۲، رياضي عمومي ۳، رياضي عمومي۱ ، معادلات ديفرانسيل، محاسبات عددي

۲ــ۱۳۷۱، رياضي عمومي ۱، رياضي عمومي ۲، مباني رياضي، معادلات ديفرانسيل

۱ــ۱۳۷۱، رياضي ۳ كشاورزي، رياضي عمومي ۲، مباني رياضي، جبر ۱

۳ــ۱۳۷۰، رياضي عمومي ۱، رياضي عمومي ۲، معادلات ديفرانسيل

۲ــ۱۳۷۰، رياضي عمومي ۲، معادلات ديفرانسيل، جبر خطي ۱

۱ــ۱۳۷۰، رياضي ۳ كشاورزي، رياضي ۱ كشاورزي، رياضي عمومي ۲، معادلات ديفرانسيل

۲ــ۱۳۶۹، رياضي عمومي ۱، معادلات ديفرانسيل

۲ــ۱۳۶۹، رياضيات عمومي، معادلات ديفرانسيل

ارتقاء امنیت وب با وف بومی