زندگی نامه

زندگی‌نامه علمی کامل مرا  اینجا   ببینید

تحصیلات

  • دکتری، ۱۳۷۸-۱۳۷۳، دانشگاه اصفهان، عنوان رساله: خواص جایگشتی در گروه‌ها
  • کارشناسی ارشد، ۱۳۶۹-۱۳۶۷، دانشگاه اصفهان، عنوان پایان‌نامه: گروه‌ها با خودریختی‌های تفریباً بدیهی
  • کارشناسی، ۱۳۶۷-۱۳۶۳، دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق استخدام:

  • استاد، ۱۳۸۷- ...، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دانشیار، ۱۳۸۷-۱۳۸۳، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • استادیار، ۱۳۸۳-۱۳۷۸، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • مربی، ۱۳۷۸-۱۳۶۹،  دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 

دانلود زندگی نامه:

ارتقاء امنیت وب با وف بومی